Odluka

AKTIV ŽENA SAVEZA NEZAVISNIH SOCIJADEMOKRATA

Na osnovu člana 18. i 32. Statuta SAVEZA NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA ( u daljem tekstu SNSD), Izvršni odbor Aktiva žena SNSD na konstitutivnoj sjednici koja je održana dana 03.04.2004.god. donio je:

O  D  L  U  K  U

o unutrašnjoj organizaciji AKTIVA ŽENA SNSD
 

Član 1.

OPŠTE ODREDBE

Ovom Odlukom, a u skladu sa Statutom i Programom SNSD, uređuju se:

• Ciljevi i zadaci Aktiva žena,
• Organizacija Aktiva žena,
• Organi i način rada organa Aktiva žena,
• Izbor članova organa Aktiva žena,
• Obaveze i odgovornosti članova organa Aktiva žena,
• Način odlučivanja u organima Aktiva žena,
• Trajanje mandata članova organa Aktiva žena,
• Druga pitanja od značaja za SNSD

Član 2.

OBLIK ORGANIZOVANjA

Aktiv žena djeluje kao organizacioni oblik u sastavu SNSD, kao jedinstvene političke organizacije, a u skladu sa aktima SNSD i ovom Odlukom. U gradskom/opštinskom odboru djeluju gradski/opštinski Aktivi žena. Na nivou Mjesnih odbora, organizuju se Mjesni Aktivi žena.

Član 3.

SJEDIŠTE

Sjedište Aktiva žena SNSD je u Banja Luci. Sjedište gradskog/opštinskih Aktiva žena je u sjedištu gadskog/opštinskog odbora.

Član 4.

CILjEVI I ZADACI AKTIVA ŽENA

Polazeći od politike, programa i ciljeva SNSD, Aktiv žena kao organizovani oblik djelovanja, ima slijedeće ciljeve i zadatke:

• Afirmacija programa SNSD u političkom i javnom životu,
• Pokretanje inicijativa, prijedloga i akcija sa ciljem poboljšanja položaja žena, a time i   
  afirmacije SNSD na domaćem i međunarodnom planu ,
• Aktivan rad na upoznavanju svojih članova sa pravima i slobodama koje su predviđene
  međunarodnim standardima,
• Aktivan rad na ustanovljenju mehanizama koji će omogućiti što bržu implementaciju u
  ostvarivanju ljudskih prava, posebno prava žena,
• Politička edukacija i priprema žena za političko djelovanje,
• Borba za ravnomjernu zastupljenost žena na mjestima odlučivanja, na svim nivoima u stranačkim
  organima i tijelima,
• Uklanjanje diskriminacije za ostvarivanje pravne i ekonomske zaštite žene u tranziciji,
• Angažovanje na pokretanju inicijativa na ukidanju političke, pravne i ekonomske diskriminacije
  žena,
• Borba za oštro sankcionisanje nasilja u porodici, a protiv netolerancije i predrasuda,
• Saradnja sa srodnim političkim partijama u zemlji i inostranstvu,
• Saradnja sa nevladinim i drugim organizacijama

Član 5.

UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA AKTIVA ŽENA SNSD

5.1.Na nivou SNSD organizuje se Aktiv žena SNSD, koji čine sve članice Aktiva žena SNSD u gradskim/opštinskim Aktivima žena na području R.Srpske i BiH.

Unutršnju organizaciju Aktiva žena SNSD na nivou RS i BiH čine:

    IZVRŠNI ODBOR Aktiva žena SNSD,
    DIREKCIJA Izvršnog odbora Aktiva žena SNSD,
    PREDSJEDNIK Aktiva žena SNSD,
    6 POTPREDSJEDNIKA Aktiva žena SNSD,
    SEKRETAR Aktiva žena SNSD

Predsjednik Aktiva žena SNSD je istovremeno i predsjednik Izvršnog odbora Aktiva žena SNSD, kao i član Glavnog i Izvršnog odbora SNSD sa pravom odlučivanja.

Zbog operativnijeg rada Izvršnog odbora Aktiva žena SNSD, Izvršni odbor Aktiva žena obrazuje DIREKCIJU, koju čine: predsjednik, tri potpredsjednika i sekretar Aktiva žena SNSD.

5.2. Na nivou gradskih/opštinskih organizacija SNSD organizuju se GRADSKI/ OPŠTINSKI Aktivi žena koje čine sve članice SNSD gradske/opštinske organizacije SNSD.

Unutrašnju organizaciju Aktiva žena gradskog/opštinskog Aktiva žena čine:

    IZVRŠNI ODBOR gradskog/opštinskog Aktiva žena SNSD,
    DIREKCIJA gradskog/opštinskog Aktiva žena SNSD,
    PREDSJEDNIK gradskog/opštinskog Aktiva žena SNSD,
    3 POTPREDSJENIKA gradskog/opštinskog Aktiva žena SNSD,
    SEKRETAR gradskog/opštinskog Aktiva žena SNSD.

Predsjednik gradskog/opštinskog Aktiva žena je istovremeno predsjednik Izvršnog odbora gradskog/opštinskog Aktiva žena, kao i član Izvršnog odbora gradskog/opštinskog odbora SNSD sa pravom odlučivanja.

IZVRŠNI ODBOR gradske/opštinske organizacije Aktiva žena čine predsjednici MJESNIH aktiva iz sastava gradske/opštinske organizacije SNSD.

Izvršni odbor bira PREDSJEDNIKA gradskog/opštinskog Aktiva žena, 3 (tri) POTPREDSJEDNIKA i SEKRETARA, koji zajedno čine DIREKCIJU, kao operativno tijelo Izvršnog odbora gradskog/opštinskog Aktiva žena.

5.3. Na nivou Mjesnih zajednica, u okviru Mjesnih odbora SNSD, organizuju se mjesni Aktivi žena, koje čine sve članice SNSD na području MJESNE ZAJEDNICE. Mjesni odbor SNSD bira predsjednika, jednog potpredsjednika i sekretara Aktiva žena. Predsjednik mjesnog Aktiva žena je istovremeno i član Mjesnog odbora SNSD, kao i član Izvršnog odbora gradskog/opštinskog Aktiva žena.
Mjesni odbor Aktiva žena broji najmanje 10 članica.

Član 6.

ORGANI AKTIVA ŽENA SNSD

6.1.IZVRŠNI ODBOR Aktiva žena SNSD je najviši organ Aktiva žena SNSD a čine ga:

• DIREKCIJA Izvršnog odbora Aktiva žena,
• PREDSJEDNICI gradskih/opštinskih Aktiva žena,
• Žena -POTPREDSJEDNIK SNSD (po funkciji),
• Žene - PREDSJEDNICI gradskih/opštinskih odbora SNSD,
• Svi poslanici i delegati Klubova SNSD u skupštinama na nivou RS, FBiH i BIH, uključujući i
  Vijeće naroda (po funkciji).

Članovi Aktiva žena, koje po funkciji ulaze u sastav Izvršnog odbora Aktiva žena SNSD, učestvuju u radu ovog organa samo dok traje njihov mandat.
Zbog operativnijeg rada Izvršnog odbora Aktiva žena SNSD, Izvršni odbor Aktiva žena obrazuje DIREKCIJU IZVRŠNOG ODBORA, koju čine predsjednik Aktiva žena, 3 potpredsjednika i sekretar Aktiva žena SNSD. Predsjednik Izvršnog odbora Aktiva žena je ujedno i predsjednik DIREKCIJE IZVRŠNOG ODBORA Aktiva žena SNSD.

6.2. IZVRŠNI ODBOR gradskog/opštinskog Aktiva žena je najviši organ gradskog/opštinskog Aktiva žena i čine ga:

    DIREKCIJA Izvršnog odbora gradskog/opštinskog Aktiva žena,
    PREDSJEDNICI mjesnih Aktiva žena,
    Žene - PREDSJEDNICI MJESNIH ODBORA SNSD,
    Žena - POTPREDSJEDNIK gradskog/opštinskog odbora SNSD (po funkciji),
    Žene - ODBORNICI SNSD u gradskim/opšinskim skupštinama (po funkciji) .

Članice Aktiva žena, koje po funkciji ulaze u sastav Izvršnog odbora gradskog/opštinskog Aktiva žena SNSD, učestvuju u radu ovog organa samo dok traje njihov mandat.

Kod izbora na čelne funkcije u Aktivu žena, mora biti poštovana regionalna zastupljenost.

Organi Aktiva žena, po pravilu, donose odluke konsenzusom, a ako to nije moguće odlučuje se natpolovičnom većinom.

Član 7.

IZVRŠNI ODBOR AKTIVA ŽENA SNSD

Izvršni odbor Aktiva žena SNSD utvrđuje listu kandidata za predsjednika Izvršnog odbora, na osnovu prijedloga iz gradskih/opštinskih Aktiva žena, odnosno mjesnih Aktiva žena - kod izbora gradskog/opštinskog Aktiva žena i vrši njen izbor.

Kandidat koja dobije najveći broj glasova, izabran je za predsjednika Izvršnog odbora Aktiva žena.

Kandidate za potpredsjednike i sekretara Aktiva žena, Izvršnom odboru Aktiva žena predlaže predsjednik, na osnovu prijedloga gradskih/opštinskih Aktiva žena, uvažavajući teritorijalnu zastupljenost.

Izvršni odbor Aktiva žena vrši i slijedeće poslove :

    donosi poslovnik o svom radu,
    donosi godišnji plan i program rada Aktiva žena ,
    razmatra i usvaja izvještaj o radu za prethodnu godinu,
    podnosi izvještaj o svom radu Glavnom /Gradskom/Opštinskom odboru
    po potrebi formira stalna ili povremena radna tijela radi pripreme donošenja bitnih odluka iz svoje nadležnosti,
    planira finansijska sredstva potrebna za rad Aktiva žena
    bira predsjednika, potpredsjednike i sekretara Aktiva žena,
    vrši opoziv članica,
    obavlja i druge poslove za potrebe Aktiva žena SNSD,

Za svoj rad, Izvršni odbor Aktiva žena odgovara Glavnom odboru SNSD, a Izvršni odbor gradskog/opšinskog Aktiva žena, odgovoran je gradskom/opšinskom odboru i Izvršnom odboru Aktiva žena SNSD.

Sve odluke na nivou Izvršnog odbora Aktiva žena donose se konsenzusom ili natpolovičnom većinom glasova. Glasanje je javno, ukoliko Izvršni odbor ne odluči drugačije.

Član 8.

DIREKCIJA IZVRŠNOG ODBORA AKTIVA ŽENA

Direkcija Izvršnog odbora Aktiva žena SNSD, odnosno gradskog/opštinskog odbora Aktiva žena SNSD obavlja slijedeće poslove:

    priprema sjednice Izvršnog odbora Aktiva žena,
    priprema i predlaže prijedloge plana i programa rada, izvještaje o radu, poslovnike o radu ,
    obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Izvršnog odbora Aktiva žena .

Direkcija Izvršnog odbora Aktiva žena SNSD, odnosno gradskog/opštinskog odbora Aktiva žena, za svoj rad odgovara Izvršnom odboru Aktiva žena SNSD, odnosno Izvršnom odboru gradskog/opštinskog odbora Aktiva žena.

Član 9.

PREDSJEDNIK Aktiva žena SNSD

Predsjednik Aktiva žena :

    predstavlja i zastupa Aktiv žena na svom nivou,
    predlaže i sprovodi politiku Aktiva žena na svom nivou,
    usklađuje i nadzire funkcionisanje ukupne aktivnosti Aktiva žena svog nivoa,
    saziva i predsjedava sjednicama Izvršnog odbora i Direkcije Aktiva žena,
    predlaže kandidate za potpredsjednike i sekretara Aktiva žena na svom nivou,
    podnosi izvještaj o radu Glavnom/Gradskom/Opštinskom odboru SNSD,
    obavlja i druge poslove za potrebe Aktiva žena na svom nivou.

U slučaju odsustvovanja predsjednika Aktiva žena, zamjenu vrši jedan od potpredsednika kojeg predsjednik ovlasti.

Za svoj rad, predsjednik Aktiva žena odgovara Izvršnom odboru Aktiva žena.

Član 10.

POTPREDSJEDNICI Aktiva žena SNSD

Potpredsjednici Aktiva žena:

    pomažu u radu predsjedniku Aktiva žena SNSD u obavljanju poslova za koje ih ovlasti.

Za svoj rad potpredsjednici odgovaraju predsjedniku i Izvršnom odboru Aktiva žena.

Član 11.

MANDAT ČLANOVA ORGANA

Mandat članova organa Aktiva žena traje 4 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 12.

ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju da važe sve ranije donesena Odluka o organizovanju Aktiva žena SNSD na svim nivoima, kao i njihove izmjene i dopune.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Aktiv žena SNSD:
Predsjednica

Dušanka Majkić